Υπηρεσίες

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ II-ΙV
Οι καταρτισμένοι κι έμπειροι συνεργάτες μας, οι οποίοι ειδικεύονται σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, καθώς και οι άριστες σχέσεις που διατηρούμε με κλινικές μονάδες, νοσοκομεία και επιστήμονες υγείας διαφόρων θεραπευτικών κατηγοριών, εξασφαλίζουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε: αποδοτικότητα, ακεραιότητα, διασφάλιση ποιότητας, ασφάλεια και ταχύτητα με ιδιαίτερα ευνοϊκές σχέσεις οφέλους – κόστους.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ
Σε συνεργασία με ένα υψηλής ποιότητας εργαστήριο Φαρμακοκινητικής και Φαρμακοδυναμικής, καθώς και με μία πλήρως εξοπλισμένη Κλινική Μονάδα, είμαστε σε θέση να διεξάγουμε αποτελεσματικά μελέτες Βιοϊσοδυναμίας υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, σε υγιείς εθελοντές, ακολουθώντας κι εφαρμόζοντας τις ειδικές απαιτήσεις και τα αυστηρά πρότυπα που έχουν θεσπίσει οι εταιρείες ανάπτυξης γενοσήμων.

Κατά τη συνεργασία σας μαζί μας, θα διαπιστώσετε ότι επικεντρωνόμαστε με τον δέοντα επαγγελματισμό σε κάθε πτυχή του έργου σας, καθώς ταυτόχρονα είμαστε σε πλήρη ευθυγράμμιση και εναρμόνιση με το αυστηρό πλαίσιο των Αρχών Ορθής Κλινικής Πρακτικής (ICH-GCP), τις κατευθυντήριες οδηγίες και τη νομοθεσία που διέπουν τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας.
o Σχεδιασμός
o Εύρεση & Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων
o Προετοιμασία και υποβολή καταθέσεων προς τις Αρμόδιες Αρχές
o Παρακολούθηση & Υποστήριξη Ερευνητικών Κέντρων
o Καταχώρηση & Έλεγχος Δεδομένων
o Υπηρεσίες Φαρμακοεπαγρύπνησης
o Ποιοτικός έλεγχος
o Μελέτες Σκοπιμότητας
o Medical Writing
o Δημοσιεύσεις