Παρεμβατικές Μελέτες Σταδίων I-IV

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΔΙΩΝ I-IV

  • Σχεδιασμός
  • Εύρεση & Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων
  • Προετοιμασία και υποβολή καταθέσεων προς τις Αρμόδιες Αρχές
  • Παρακολούθηση & Υποστήριξη Ερευνητικών Κέντρων
  • Καταχώρηση & Έλεγχος Δεδομένων
  • Υπηρεσίες Φαρμακοεπαγρύπνησης
  • Ποιοτικός έλεγχος
  • Μελέτες Σκοπιμότητας