Cookies

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής ‘Eρευνας A.E. (EMRI) μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του emri.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Προσωπικά δεδομένα

Μέσω του Ιστότοπου και των παρεχόμενων δια αυτού υπηρεσιών, τo EMRI, επεξεργάζεται, ήτοι συλλέγει, τηρεί, και διαβιβάζει (ως κατωτέρω) προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, και δη του Ν. 2472/97 περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» ως ισχύει, σε συνδυασμό με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία και τον Κανονισμό ΕE 2016/679.

Οι διακομιστές δικτύου συγκεντρώνουν τις διαδικτυακές διευθύνσεις πρωτοκόλλου των επισκεπτών/χρηστών. Αυτά τα στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή ταυτοποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των χρηστών, αλλά αξιοποιούνται με σκοπό την αξιολόγηση της δημοτικότητας του Ιστότοπου και των επιμέρους ιστοσελίδων, μέσω της καταμέτρησης του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στον Ιστότοπο, των σελίδων που προβλήθηκαν κ.λπ.Για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω της δυνατότητας αποστολής βιογραφικών στην Ενότητα Καριέρα,ο σκοπός επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων που αποστέλλονται για την κάλυψη θέσης εργασίας. Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται μέχρι την κάλυψη της θέσης εργασίας.

Αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να είναι, εκτός από τμήματα του ΕΜRI, και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών απαραίτητων για την λειτουργία και συντήρηση του Ιστότοπου, ή υπηρεσιών e-mail. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι δεσμεύονται εγγράφως να τηρούν την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. To ΕΜRI παραμένει στη διάθεση των χρηστών για περισσότερες διευκρινήσεις.

Το ΕΜRI  (πλην των ανωτέρω) δεν διαβιβάζει ούτε αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί, προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου, εκτός εάν υποχρεούται βάσει νόμου ή απόφασης δικαστικής ή αρμόδιας διοικητικής αρχής ή προκειμένου να ενεργήσει σε επείγουσες περιπτώσεις για την προστασία της ασφάλειας των επισκεπτών/χρηστών ή του κοινού.

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για τo EMRI είναι υψίστης σημασίας. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά  μέσα, (την ανταπόκριση των οποίων το ΕΜRI ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα) καθώς και  οργανωτικά μέτρα.

 

Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντιρρήσεων των χρηστών

Οι επισκέπτες/ χρήστες δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τo EMRI  ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ειδικότερα μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη, συγκεκριμένη και ενυπόγραφη και να αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dpo@emri.gr.

 

Υποχρεώσεις των χρηστών

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα, κλπ) όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά: σήματα,  διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα, φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο και όλα εν γένει τα αρχεία) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του EMRI ( ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, παραποίησης, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη. Τίποτα από όσα περιέχονται στον Ιστότοπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, πνευματικό ή βιομηχανικό ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο του ΕΜRI  ή τρίτου.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση παράνομης χρήσης, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το ΕΜRI για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 

Για επιστροφή στο site πατηστε εδω : www.emri.gr