Πιστοποίηση EMRI σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2008

H TUV Austria Hellas πιστοποίησε σήμερα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ιατρικής Έρευνας – EMRI A.E σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2008 αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ασθενών, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κλινικών μελετών & τη διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.